For sale / Våbenloven

Våbenloven

Knive - våbenloven

 

Fakta om knive

 

Hvornår skal man have tilladelse til en kniv?
I en række tilfælde kræver det tilladelse fra politiet for overhovedet at erhverve, besidde, bære eller anvende visse knive.

Det gælder f.eks. springknive og knive, der er konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, og som fra denne placering kan trækkes ved brug af én hånd. Det er således som udgangspunkt forbudt overhovedet at være i besiddelse af sådanne knive.

Det kræver også som udgangspunkt tilladelse fra politiet, hvis en kniv har en klinge på over 12 cm. Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsdykning. Det er dog en betingelse, at de nævnte knive er udformet til den nævnte brug, og knivene må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug.

Såfremt man f.eks. ønsker at købe og anvende en jagtkniv med en klinge på mere end 12 cm til andet end jagt, vil det således kræve en tilladelse.

Forbuddet er generelt og ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder. F.eks. vil en spejder ikke uden tilladelse hverken på offentligt område eller privat kunne erhverve, besidde, bære og anvende en dolk, hvis klinge overstiger 12 cm.

Hvordan måles længden af klingen?
Ifølge retspraksis måles et skarpt våbens klingelængde fra skæftet, således at man medregner et eventuelt krummende, uslebet stykke af bladet til klinge, idet et sådant stykke ved knivens anvendelse som stikvåben fungerer som en del af klingen.


Hvornår må man medtage en kniv på et offentligt tilgængeligt sted m.v.?
Selvom der ikke kræves tilladelse til en kniv, er det langt fra sikkert, at den må medtages på et offentligt tilgængeligt sted m.v.
 
Det er nemlig som udgangspunkt ulovligt at medtage knive sådanne steder.

Det fremgår af våbenloven, at det er forbudt at bære og besidde knive og dolke på offentligt tilgængelige steder, på uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende.

Der er dog følgende undtagelser til forbuddet:

  1. Hvis medtagelsen af kniven har et anerkendelsesværdigt formål, såsom erhvervsudøvelse, jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

Hvornår er et formål anerkendelsesværdigt?

  • Erhvervsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes som værktøj i (lovligt) erhverv, f.eks. en håndværkers besiddelse af kniv som led i erhvervsudøvelsen, er det tilladt at bære og besidde den på offentligt tilgængeligt sted. Man må således også gerne bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra det arbejde, hvor kniven skal anvendes.
  • Jagt: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med jagt, er det tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor jagten foregår.
  • Lystfiskeri: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med lystfiskeri, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra stedet, hvor lystfiskeriet foregår.
  • Sportsudøvelse: Hvis en kniv skal anvendes i forbindelse med en sportsaktivitet, er det ligeledes tilladt at bære og besidde kniven på vej direkte til eller fra sportsaktiviteten.
  • Andet lignende anerkendelsesværdigt formål: En kniv vil også lovligt kunne bæres og besiddes som led i en lovlig fritidsaktivitet. Dette gælder ifølge lovforarbejderne til våbenloven f.eks. spejdere og andre, der dyrker friluftsvirksomhed såsom vandreture, skovture mv. og i den forbindelse anvender kniv. Det er således også tilladt at bære og besidde kniven direkte til eller fra den lovlige fritidsaktivitet.

    Det er endvidere lovligt at bære og besidde en kniv i forbindelse med, at denne transporteres fra ét sted til et andet, hvis formålet med dette er lovligt. Det er således selvfølgelig tilladt at bringe en køkkenkniv hjem på bopælen, efter at den er købt i en forretning.

Det er som i andre sager anklagemyndigheden, der skal bevise, at en person har overtrådt reglerne om våben, herunder knive.

Dog vil man som sigtet/tiltalt i en straffesag i praksis i almindelighed – for at undgå straf – ikke kunne nøjes med at hævde, at kniven skal bruges til et af de formål, der fritager for straf, hvis ikke der samtidig foreligger omstændigheder f.eks. med hensyn til påklædning, tid og sted, måden kniven bæres på, knivens art m.v., der underbygger denne påstand.


Straffen for ulovligt at besidde eller bære kniv på offentligt sted
Såfremt man besidder eller bærer en kniv på offentligt tilgængeligt sted, uden at der er et anerkendelsesværdigt formål hermed, er dette strafbart efter reglerne i våbenloven.

Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder våbenloven.
 
Kristian Lund-Jensen | - DENMARK | Phone: +45 2248 4572 | kristianlund-jensen@hotmail.dk